Efektivně, ale nemorálně? - Peoplix

Efektivně, ale nemorálně?

… nebo morálně, ale neefektivně?

Připadá vám tohle dilema absurdní? V mnoha firmách jej opravdu řeší. O čem jiném svědčí otázky jako “co s výkonným člověkem, který působí jako travič studní?” nebo “nakolik tolerovat neetické jednání, když přináší výsledky?”

Co tvoří firemní kulturu?

Základem firemní kultury jsou hodnoty. Můžeme je rozdělit do dvou skupin. Instrumentální hodnoty charakterizují jednání v různých situacích a jsou pro každou firmu charakteristické. Podobné situace se například v reklamní agentuře řeší jinak než například v bance.

Morální hodnoty mají naopak obecnou platnost. Spravedlnost nebo respekt lidé oceňují stejně bez ohledu na to, zda se jedná o zmíněnou reklamku či banku.

1. Kultura ovlivňuje výkonnost

Souvislost mezi firemní kulturou a úspěšností firmy je známá už od 80. let 20. století. Silná a dobře nastavená firemní kultura vede k vysokému pracovnímu nasazení, vyšší odpovědnosti a ochotě odevzdávat práci nad rámec povinností.

2. Vliv morálky

Nedostatečný respekt k morálním hodnotám na pracovišti snižuje pocit sounáležitosti pracovníka. Tam, kde nejsou respektovány morální zásady se necítíme dobře a s takovým prostředím nechceme být spojováni. Sounáležitost s týmem, firmou a pracovištěm je jednou z podmínek angažovanosti.

3. Vliv způsobu jednání

Morálka není jediným kritériem správnosti jednání. Dalším kritériem je jeho užitečnost. Co je užitečné v bance, to nemusí fungovat v reklamní agentuře a naopak. Instrumentální hodnoty jako například flexibilita, spolehlivost, kreativita nebo přesnost mají v různém prostředí různý význam. Pro každou firmu je optimální stav jiný a míra, s jakou se k němu blížíme, ovlivňuje angažovanost.

Jaká firemní kultura je pro vás vhodná?

Jestli máte tu správnou firemní kulturu poznáte podle angažovanosti lidí. Ta ovlivňuje výkonnost, kvalitu práce, náklady. Analýza firemního prostředí ukáže, jaká kultura firmě nejlépe svědčí. Porovnáním stávajícího a ideálního stavu získáme návod, jak firmu rozvíjet, jaké kompetence posilovat a jaké lidi do firmy přijímat.

Firemní kultura jakožto soubor zvyklostí, očekávání, postojů a způsobu komunikace je pro každou firmu specifická.

Do různých prostředí se hodí různé typy firemní kultury.

Typy firemních kultur se navzájem liší podle míry autonomie, kterou poskytují svým pracovníkům, a podle míry otevřenosti k vnějšímu prostředí.

Jak měnit kulturu ve firmě?

Na změnu firemní kultury je užitečné se dívat jako na změnový projekt. Metoda Peoplix popíše formou měřitelných parametrů výchozí a cílový stav.

1. Důvod ke změně

Firemní kultura se projevuje v rozmanitých situacích. Peoplix identifikuje projevy s negativním vlivem na výkonnost a angažovanost ve firmě.

2. Vize

Peoplix popíše optimální kulturu, která povede k vyšší angažovanosti zaměstnanců a zvýší výkonnost firmy. Vize by měla být sdílená všemi lidmi ve firmě, aby změna proběhla hladce. Je potřeba ji vysvětlit, uvést příklady.

3. Projektový tým

Na firemní kulturu má velký vliv osobní příklad, především vedoucích pracovníků. Získat je na svoji stranu je pro úspěch projektu důležité. Všichni máme přirozenou tendenci vracet se k zaběhlému způsobu jednání, proto je potřeba pracovat se zpětnou vazbou.

4. Technicko-organizační překážky

Změně firemní kultury mohou bránit překážky jako špatně nastavený systém řízení výkonu, nevhodné procesy, organizační struktura. Každé pravidlo podporuje určitý typ jednání a před zahájením transformačního projektu je potřeba všechny případné překážky odstranit.

Morálka a autentické firemní hodnoty jsou faktory ovlivňující výkonnost firmy. Pokud je dokážeme měřit, dokážeme je i řídit. Investice do firemní kultury patří z hlediska ROI k nejefektivnějším, pokud používáte správné nástroje.

Chcete se dozvědět víc?

Na výsledcích reálných firem vám ukážeme možnosti využití Peoplix pro rozvoj vaší firmy.

Navrhněte prosím vhodný termín

Peoplix je produktem společnosti Versalis s.r.o., IČO 02030543