FAQ - Peoplix

Často kladené otázky

Webová aplikace pro analýzu firemního prostředí

Jak Peoplix funguje?

Peoplix je webová aplikace ke zjištění stavu angažovanosti zaměstnanců v organizaci, firemní kultury a norem chování. Poskytuje srovnání organizačních částí organizace mezi sebou a ukazuje, jak kultura a chování ovlivňuje angažovanost pracovníků.

Peoplix pracuje na principu 360° zpětné vazby, kdy jednotlivý členové týmu se hodnotí navzájem. Výsledky jsou potom tvořeny statistickým zpracováním odpovědí. Otázky v Peoplix jsou přísně neutrální, to znamená, že neumožňují pochvalu, ani kritiku hodnoceného. Díky tomu je využití Peoplix pro respondenty zcela bezpečné.

Průzkum v Peoplix probíhá v časově omezené kampani. Kampaň si snadno vytvoříte v přehledném administračním prostředí, účastníky kampaně i organizační strukturu můžete buď do aplikace nahrát ve formátu CSV, kopírovat nebo editovat přímo v aplikaci. Rozesílání pozvánek účastníkům, připomínky a ukončení kampaně probíhá automaticky.

Účastníci mají přístup k výsledkům ihned po ukončení kampaně. Výsledky je možné exportovat ve formátu PDF a XLSX. Rozsah oprávnění přístupu k výsledkům je určen zařazením účastníka v organizační struktuře.

Jak zajistit co nejvyšší účast v kampani?

Účast v kampani je vyjádřením důvěry v zaměstnavatele ze strany zaměstnance a kampaň sama je projevem zájmu o názory zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Cílem kampaně by měl být rozvoj firmy a zlepšování prostředí pro zaměstnance.

Lidé by měli znát důvody, proč je Peoplix využíván, a měli by chápat, že je to i v jejich zájmu. Někdy je užitečné rozptýlit obavy z možného postihu nebo zneužití dat. Do aktivní podpory kampaně je vhodné zapojit celou strukturu vedení firmy od vrcholového až po nižší management. Pak získáte vysokou účast a relevantní údaje.

Zaměstnanci mohou odmítat účast v průzkumech z důvodu nezájmu o společnost, nebo kvůli obavám z možného postihu. Obojí je projevem nezdravé firemní kultury. Peoplix je nástrojem k rozvoji firemní kultury. Opakovaným používáním budete účast postupně zvyšovat.

Po ukončení kampaně zaměstnanci očekávají, že dostanou informace o výsledcích a že s výsledky bude vedení organizace dále pracovat. Splníte-li jejich očekávání, bude v příští kampani účast vyšší.

Jak často Peoplix využívat?

Peoplix je vhodné používat v pravidelných intervalech. Získáte tak možnost sledovat vývoj v čase. Pro srovnatelnost výsledků je vhodné v co největší míře zachovávat strukturu týmů.

Obecně platí, že čím dynamičtější prostředí, tím častěji by se měl Peoplix používat. Nejčastější frekvence využití Peoplix je 1x až 4x ročně. Peoplix je užitečný i při sledování vlivu zásadních změn, jako např. organizační změny, restrukturalizace, zásadní změny na trhu a podobně.

Jak s výsledky Peoplix nejlépe pracovat?

Účast v kampani svědčí o zájmu zaměstnance o dění ve firmě. Pro zaměstnavatele to představuje závazek. Pokud s výsledky kampaně budete viditelně pracovat, příště bude účast lidí vyšší a zvýší se angažovanost.

Je vhodné zaměstnance s výsledky kampaně co nejpodrobněji seznámit a navázat na ně další aktivity. Úplně nejlepší je, když lidi do případných změn zapojíte a necháte je prostředí ve firmě spoluvytvářet.

Poradí mi někdo s intepretací výsledků?

Možností, jak při interpetaci výsledků postupovat, je mnoho. Je užitečné si uvědomit, jaké informace ve výsledcích hledáme a jak s nimi budeme dále pracovat. Doporučujeme začít od úrovně organizace a přes úroveň týmů přejít k jednotlivcům.

Můžete postupovat například takto:

  1. Angažovanost na úrovni organizace a stav faktorů, které ji ovlivňují
  2. Pareto křivky angažovanosti
  3. Kritické otázky
  4. Typ organizační kultury
  5. Převládající chování v organizaci
  6. Porovnání týmů z hlediska angažovanosti
  7. Nejvíce a nejméně angažované týmy, jejich kultura a chování
  8. Korelace mezi angažovaností, kulturou týmu a převládajícím stylem chování
  9. Vliv stylu chování vedoucích týmů na angažovanost
  10. Porovnání chování vedoucích v týmech, které vedou, a v pier-to-pier týmech

Pokud budete potřebovat, naši zkušení konzultanti vám s interpretací výsledků i s následnými opatřeními rádi pomohou.

Kolik Peoplix stojí?

Základní účet FREE je zdarma a umožňuje účast až 5 účastníků v jednom týmu. Je určen pro malé týmy a pro vyzkoušení aplikace.

Pokud vám stačí sledovat angažovanost a faktory, které ji ovlivňují, jedenkrát ročně, zvolte účet FIXi. Chcete-li používat Peoplix častěji než 1x za rok, pak je pro vás výhodnější účet FLEXi.

Cena za Peoplix se odvíjí od počtu účastníků. V případě účtu FIXi platíte za účast v kampani, u účtu FLEXi platíte měsíční poplatek a počet kampaní není nijak omezen – cena zůstává stejná.

Podrobné informace o cenách najdete v ceníku.

Jak získám účet Peoplix?

Účet organizace snadno vytvoříte na webové stránce www.peoplix.com. Můžete zvolit bezplatný účet FREE, nebo placené účty FIXI nebo FLEXI. Typ účtu můžete později snadno změnit.

V případě placených účtů FIXi a FLEXi můžete kampaň spustit ihned poté, kdy ji v administračním prostředí vytvoříte. Přístup k výsledkům získáte po provedení platby zvolenou platební metodou.

Nemohou být výsledky z Peoplix zneužity?

Peoplix je založen na principu anonymity odpovědí. To znamená, že účastníci, ani administrátoři nemají přístup k tomu, kdo jak na kterou otázku odpovídal.

Manažeři týmů mají přístup k informacím, jak byli členové jejich týmu, případně týmů jim podřízených, hodnoceni ostatními členy týmu. Údaje jsou však anonymní.

Každý účastník má přístup k vlastnímu hodnocení ostatními členy týmu. Také tyto údaje jsou anonymní. Účastník má přístup i k sebehodnotícím odpovědím na otázky v části angažovanost a k jemu zaslaným osobním zprávám.

Data jsou dobře zajištěna proti neoprávněnému přístupu. Každý účastník použije pro první přístup unikátní odkaz a nastaví si heslo.

Jaké vybavení pro Peoplix potřebujeme?

Peoplix je webová aplikace. Jediné, co potřebujete, je počítač, tablet nebo mobil s připojením na internet a webový prohlížeč.

Aplikace je plně responzivní, to znamená, že můžete bez problémů použít zařízení s menším displejem (mobil, tablet).

Dúrazně doporučujeme udržovat váš operační systém, webový prohlížeč a antivirové programy aktuální.

Mohu si Peoplix vyzkoušet?

Pro bezplatné vyzkoušení je určena FREE verze, která umožňuje vytvářet kampaně pro nejvýše 5 účastníků.

Chcete-li si prohlédnout výsledky větší společnosti s větším počtem týmů i uskutečněných kampaní, kontaktujte nás a my ukázková data do vašeho účtu nahrajeme.

Zvládneme administraci kampaní sami?

Administrace kampaní je velmi jednoduchá a intuitivní. Vše snadno vyřešíte v rámci jednoho administračního rozhraní. Vlastník účtu může oprávnění k administraci předat jinému administrátorovi, ale bez práva dalšího řetězení administrativního oprávnění.

V  případě nejasností se můžete obrátit na naši podporu.

Jak importovat seznam uživatelů?

Uživatele, tj. jméno, příjmení, email a příslušnost do týmu můžete buď zadat v aplikaci ručně nebo importovat v souboru CSV. Další možností je kopírování a vložení textového souboru.

CSV soubor můžete získat například exportem z excelu. CSV soubor nesmí mít hlavičku, tj. první řádek musí obsahovat údaje prvního uživatele. Každý řádek odpovídá jednomu uživateli. Struktura řádku je

jméno,příjmení,email,TÝM1,TÝM2, …

Údaje jsou odděleny čárkou, za emailovou adresou následuje seznam názvů týmů, jichž je daný uživatel členem. Počet týmů není omezen (kromě verze FREE).

Manažery týmů a hierarchii týmů nastavíte jednoduše přímo v aplikaci.

Můžeme z Peoplix data exportovat?

Ano, výsledky kampaní jsou dostupné ke stažení ve formátu PDF a XLSX.

Co dělat, když má tým více než doporučených 12 členů?

V Peoplix se členové týmu mohou vyjádřit ke každému ze svých kolegů. Doba vyplnění dotazníku tedy roste s počtem hodnocených členů. Při 12 členech je potřebná doba asi 45-50 minut. Jestliže je v týmu více členů, máte  možnost buď akceptovat delší dobu vyplňování, nebo tým rozdělit podle vhodného kritéria na několik částí. Pro každý takto vytvořený tým můžete určit stejného manažera týmu.

Jak dlouho trvá vyplnění dotazníku?

Doba vyplnění záleží na počtu hodnocených členů týmu. Při 12 hodnocených je potřebná doba přibližně 45 minut.