Obchodní podmínky - Peoplix

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále “VOP”) se týkají používání webových stránek www.peoplix.com, www.peoplix.eu a dev01.peoplix.cz (dále “Webové stránky”) a aplikace Peoplix dostupné na webu přes webový prohlížeč na adrese https://app.peoplix.com (dále “Peoplix”) poskytovaných společností Versalis s.r.o. (dále “Poskytovatel”).

Přístupem na uvedené webové stránky a využitím aplikace Peoplix uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP jménem svým a případně i jménem organizace, které může být zástupcem.

 1. Definice pojmů

1.1. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů je prohlášení Poskytovatele dostupné na Webových stránkách.

1.2. Poskytovatel

Poskytovatelem je společnost Versalis s.r.o., IČO 02030543, DIČ CZ 020305453, se sídlem Rokle 233, 250 68 Husinec – Řež, Česká republika.

1.3. Zákazník

Zákazníkem je podnikající fyzická nebo právnická osoba využívající Služby Peoplix prostřednictvím Účtu.

1.4. Strany

Stranami je Poskytovatel a Zákazník.

1.5. Uživatel

Uživatel je fyzická osoba, která z rozhodnutí Zákazníka může přistupovat do Peoplix prostřednictvím Účtu.

1.6. Role

Rolí se rozumí rozsah oprávnění Uživatele nakládat s Účtem a přistupovat k datům v něm obsaženým.

1.7. Manuál

Manuál je dostupný na Webových stránkách a představuje návod k používání a popisuje obsah, parametry a funkčnost aplikace Peoplix.

1.8. Služby

Službami se rozumí použití Webových stránek a udělení práva přístupu a použití aplikace Peoplix a dalších souvisejících služeb v souladu s těmito VOP.

1.9. Peoplix

Peoplix je webová aplikace určená k provádění průzkumu mezi Uživateli dostupná na adrese https://app.peoplix.com.

1.10. Webové stránky

Webové stránky jsou stránky www.peoplix.com, www.peoplix.eu a dev01.peoplix.cz.

1.11. Účet Zákazníka

Účet Zákazníka je souhrn identifikačních údajů Zákazníka, údajů o Uživatelích přistupujících do Peoplix prostřednictvím Účtu, Kampaní ve stadiu přípravy, dat vložených Uživateli v průběhu Kampaní a výsledků ukončených Kampaní.

1.12. Kampaň

Kampaní se rozumí automatické rozeslání elektronických dotazníků Uživatelům, sběr jejich odpovědí, jejich zpracování a vytvoření reportu o výsledcích. Kampaň je zahájena rozesláním dotazníků a ukončena uplynutím stanoveného data ukončení.

 1. Přístup a používání aplikace Peoplix

2.1. Poskytované služby

Poskytovatel uděluje Zákazníkovi právo přistupovat a využívat Peoplix a případné související služby v rozsahu určeném těmito VOP.

2.2. Vymezení Služby

Zákazník si je vědom a souhlasí, že Poskytovatel neprověřuje a nenese odpovědnost za správnost, přesnost, kvalitu, úplnost a integritu Uživatelských dat vkládaných do Peoplix.

Zákazník si je vědom a souhlasí, že Poskytovatel neprověřuje a nenese odpovědnost za posouzení správnosti, přesnosti, kvality, úplnosti a použitelnosti jakýchkoliv informací získaných prostřednictvím Peoplix, jakož ani za jakákoliv rozhodnutí a jejich důsledky učiněná na podkladě těchto informací.

Zákazník si je vědom a souhlasí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Uživatelských dat uložených do Peoplix.

2.3. Změna Služby

Poskytovatel může změnit obsah, funkčnost a parametry Peoplix kdykoliv bez předchozího upozornění.

Obsah, funkčnost a parametry Peoplix jsou uvedeny v Manuálu.

Poskytovatel poskytne předem Zákazníkovi informaci o změně v Peoplix, která by vedla k omezení funkčnosti Peoplix. Zákazník může v takovém případě požadovat ukončení poskytování Služby v souladu s bodem 9.2 těchto VOP (Konec účinnosti).

2.4. Dočasné omezení Služby

Poskytovatel může dočasně omezit nebo zastavit poskytování Služby na základě svého rozhodnutí včetně omezení nebo zastavení za účelem údržby a rozvoje Peoplix.

2.5. Zakázané používání

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy není Zákazníkovi povoleno činit, ani se pokusit nebo umožnit třetí straně, následující:

 1. Šířit a sdílet funkcionality a obsah Peoplix, které nejsou veřejně dostupné;
 2. Kopírovat, duplikovat, dekompilovat, dekódovat, dešifrovat, extrahovat, měnit, spojovat a překládat jakoukoliv část jakékoliv verze Peoplix;
 3. Využívat Peoplix za účelem vytvoření produktu nebo služby konkurenční k Peoplix nebo vytvářet jiný produkt nebo službu s využitím myšlenek, vlastností, funkcionalit nebo grafiky Peoplix.

V případě podezření z porušení ustanovení tohoto odstavce 2.5 je Poskytovatel oprávněn odepřít Zákazníkovi přístup do Peoplix bez předchozího upozornění, aniž by jej to omezilo na právech domáhat se náhrady materiální nebo nemateriální újmy.

2.6. Bezpečnost a přístup k Účtu

Zákazník je povinen podnikat přiměřené kroky, aby zabránil neoprávněnému přístupu ke svému Účtu v Peoplix, včetně ochrany přístupového hesla a jiných údajů potřebných pro přístup k Účtu.

Zákazník je plně odpovědný za všechny aktivity probíhající v rámci jeho Účtu v Peoplix s výjimkou těch, které provádí Poskytovatel, a to bez ohledu na to, zda k nim Zákazník dal nebo nedal souhlas.

Zákazník je povinen neodkladně informovat Poskytovatele, pokud by zjistil neoprávněný přístup nebo použití svého Účtu.

2.7. Systémy na straně Zákazníka

Zákazník zodpovídá za údržbu a aktualizaci operačních systémů, internetových prohlížečů, antivirových programů a dalšího software, které využívá k přístupu do Peoplix.

Zákazník bere na vědomí, že Peoplix nemusí pracovat správně, pokud operační systémy, internetové prohlížeče, antivirové programy a další software, který je využíván k přístupu do Peoplix, nejsou aktuální.

2.8. Nevhodné jednání Uživatelů

Zákazník je zodpovědný za to, že Uživatelé Peoplix, kteří do ní přistupují prostřednictvím jeho Účtu, se vyvarují jednání, které by svojí povahou mohlo ohrozit bezpečnost a soukromí jiných Uživatelů a snížit nebo omezit přínos Peoplix. To kromě jiného zahrnuje:

 1. Pokoušet se odhalit identitu jiných Uživatelů;
 2. Předstírat, že je jinou osobou;
 3. Vkládat do Peoplix jakákoliv data nebo vložená data používat způsobem, který je: nezákonný, škodlivý, zastrašující, poškozující, zahanbující, pomlouvačný, obtěžující, urážlivý, vulgární, obscénní, útočný, nemravný, nenávistný, rasistický nebo jinak závadný.

Zákazník je zodpovědný za to že Uživatelé Peoplix, kteří do ní přistupují prostřednictvím jeho Účtu, budou respektovat právo jiných Uživatelů zůstat v anonymitě.

Zákazník je zodpovědný za monitorování a kontrolu činnosti Uživatelů Peoplix, kteří do ní přistupují prostřednictvím jeho Účtu, a za kroky vedoucí k zamezení nevhodnému jednání.

Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za monitorování a kontrolu činnosti Uživatelů Peoplix a za kroky vedoucí k zamezení nevhodnému jednání, ani za jakákoliv data vkládaná Uživateli do Peoplix.

2.9. Ochrana Poskytovatele

Zákazník se zavazuje hájit zájmy a chránit Poskytovatele proti stížnostem, postupům a žalobám vyplývajícím z porušení těchto VOP ze strany Zákazníka nebo Uživatelů Peoplix, kteří do ní přistupují prostřednictvím jeho Účtu.

2.10. Soulad s právem

Zákazník je povinen při využívání služby Peoplix dbát veškerých aplikovatelných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.

2.11. Souhlas Uživatelů

Zákazník odpovídá za získání souhlasu Uživatelů, kteří do Peoplix přistupují prostřednictvím jeho Účtu, k jejímu využívání a který opravňuje Poskytovatele k poskytování služeb v souladu s těmito VOP, pokud právní předpisy takový souhlas vyžadují, a to v potřebném rozsahu.

2.12. Odpovědnost za Uživatele

Zákazník je povinen zajistit, aby všichni Uživatelé Peoplix, kteří do ní přistupují prostřednictvím jeho Účtu, splňovali veškeré podmínky vyžadované aplikovatelnými právními předpisy, které jsou potřebné k využívání služeb Peoplix, zejména předpisů na ochranu osobních dat.

Zákazník je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé Peoplix, kteří do ní přistupují prostřednictvím jeho Účtu, řídili těmito VOP.

 1. Poplatky za služby Peoplix a platby

3.1. Poplatky za Služby

Služby Peoplix jsou poskytovány jako placené a řídí se ceníkem uveřejněným na Webových stránkách.

Cena za Služby závisí na počtu Uživatelů, době využívání a typu Účtu Zákazníka. Počet Uživatelů, doba využívání Služeb a typ Účtu jsou dány volbou Zákazníka. Povinnost platit za poskytované Služby není vázána na uzavření zvláštní smlouvy nebo dohody mezi Zákazníkem a Poskytovatelem.

3.2. Měna

Cena za Služby je stanovena v EUR. Pokud jsou uváděny ceny v jiných měnách, jsou považovány za orientační a účtovaná částka je určena cenou v EUR a případně aktuálním směnným kurzem.

3.3. Splatnost

Poplatky za Služby jsou splatné před poskytnutím Služby. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že před úplným uhrazením poplatku za Služby Poskytovatel nemusí Službu zcela nebo částečně poskytnout.

V případě prodlužování předplatného Služeb na další období musí být platba provedena před uplynutím období předchozího.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že neuhrazení Služby včas může mít za následek přerušení poskytování Služby a na následující období předplatného bude nahlíženo jako na nově poskytovanou Službu.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy vzniklé na základě neposkytnutí Služeb zcela nebo částečně v důsledku úplného neuhrazení poplatku Zákazníkem.

3.4. Provedení platby

Poskytovatel si vyhrazuje právo pro uskutečnění plateb využít služeb třetích stran.[OV1]

3.5. Účet Zákazníka

Služby Peoplix je možné využívat pouze a výhradně prostřednictvím Účtu Zákazníka.

Rozsah oprávnění nakládat s Účtem a prohlížet údaje v něm obsažené se řídí Rolí Uživatele. Rozsah oprávnění příslušných Rolím je určen rozhodnutím Poskytovatele a je popsán v Manuálu. Přidělení Rolí Uživatelům určuje Zákazník.

Přístup k Účtu je chráněn heslem, které si zvolí Uživatel. Zákazník je plně zodpovědný za to, že všichni Uživatelé budou uchovávat svoje heslo v tajnosti a nebudou je sdělovat jiným osobám.  

Před zahájením poskytování služeb Peoplix si Zákazník musí zvolit typ Účtu.

Rozhodnutím Poskytovatele jsou vytvořeny tři typy Účtu:

 •    FREE je poskytován za cenu předplatného za stanovené období bez ohledu na počet Uživatelů až do maximálního stanoveného počtu Uživatelů bez ohledu na počet Kampaní;
 •    FIXi je poskytován za cenu podle skutečného počtu Uživatelů za jednu Kampaň;
 •    FLEXi je poskytován za cenu předplatného za stanovené období podle maximálního zvoleného počtu Uživatelů bez ohledu na počet Kampaní, Poskytovatel stanoví minimální délku období předplatného

a jejich specifikace jsou uvedeny na Webových stránkách.

Pro stanovení ceny za Služby je rozhodující počet zadaných Uživatelů v případě účtů FREE a FIXi a maximální zvolený počet Uživatelů v případě účtu FLEXi.

V případě, že se Kampaně zúčastní menší počet Uživatelů, než jaký byl použit pro stanovení ceny za Služby, cena za Službu se nezmění a tato skutečnost nezakládá Zákazníkovi žádný nárok na finanční nebo nefinanční kompenzaci ze strany Poskytovatele.  

V průběhu poskytování Služeb Zákazník může na základě svého rozhodnutí změnit typ Účtu. Změna typu Účtu nezakládá právo na jakékoliv kompenzace, finanční nebo nefinanční, cenové dorovnání a vrácení již zaplacených poplatků.

Zákazník si je vědom a souhlasí, že změna typu Účtu může vést k nedostupnosti nebo ztrátě některých dat dříve vložených do Peoplix a ke změně Služeb v souladu se zvoleným typem Účtu. Nedostupnost nebo ztráta některých dat dříve vložených do Peoplix v souvislosti se změnou typu Účtu, jdou výlučně k tíži Zákazníka a Poskytovatel je nebude žádným způsobem kompenzovat.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit počet typů Účtu, jakož i jejich specifikaci. Předmětná změna typu Účtu je účinná dnem zveřejnění v těchto VOP.

3.6. Změny cen

Poskytovatel si se souhlasem Zákazníka vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit ceny a rozsah poskytovaných Služeb.

Změna cen a rozsahu Služeb založená na rozhodnutí Poskytovatele nabývá účinnosti:

 1. V případě účtu FREE okamžitě po oznámení změny ceny Poskytovatelem na Webových stránkách;
 2. V případě účtu FIXi ihned po ukončení Kampaně, za kterou byl v době ohlášení změny cen a rozsahu Služeb zcela a úplně uhrazen poplatek za Služby;
 3. V případě účtu FLEXi ihned po uplynutí období předplatného Služeb, za které byl v době ohlášení změny cen a rozsahu Služeb zcela a úplně uhrazen poplatek za Služby.

3.7. Změna počtu Uživatelů

Zákazník může v některých případech měnit počet Uživatelů zařazených do využívání služeb Peoplix.

Účet FREE

Zákazník může měnit počet Uživatelů Služeb v Kampani až do výše maximálního stanoveného počtu Uživatelů pro tento typ Účtu a před ukončením přípravy Kampaně.

Účet FIXi

Zákazník může měnit počet Uživatelů Služeb v Kampani před ukončením přípravy Kampaně.

Účet FLEXi

Zákazník může měnit počet Uživatelů Služeb pro následující období předplatného před jeho zahájením.

Zákazník může zvyšovat počet Uživatelů Služeb v průběhu období předplatného. Cena za zvýšení počtu Uživatelů je stanovena stejně, jako kdyby se jednalo o předplatné Služby pro maximální zvolený počet Uživatelů rovný počtu, o který se počet Uživatelů zvyšuje, a to za období zbývající do konce období předplatného. Pro stanovení ceny je určující počet celých měsíčních období do konce období předplatného. V takovém případě se neuplatní ustanovení o minimální délce období předplatného.

3.8. Doba poskytování Služeb

Zákazník si je vědom a souhlasí, že poskytování Služeb je pro různé typy Účtu omezeno v čase následujícím způsobem:

Účet FREE

V případě Účtu FREE může být poskytování Služeb ukončeno kdykoliv jednostranným rozhodnutím Poskytovatele, a to i bez upozornění Zákazníka.

Účet FIXi

Poskytovatel se zavazuje k poskytování Služeb a umožnění přístupu k výsledkům Kampaní ve stanoveném rozsahu po dobu od provedení první platby za Služby Zákazníkem až do uplynutí období tří let od nejpozdějšího termínu ukončení Kampaně, která byla Zákazníkem uhrazena.

Účet FLEXi

Poskytovatel se zavazuje k poskytování Služeb a umožnění přístupu k výsledkům Kampaní ve stanoveném rozsahu po dobu od provedení první platby za Služby Zákazníkem až do uplynutí období tří let od ukončení posledního období předplatného, které byla Zákazníkem uhrazeno.

Poskytovatel zaručuje přístup k výsledkům Kampaní po dobu uvedeného období bez ohledu na aktuální stav předplatného.

3.9. Daně

Pokud není výslovně uvedeno jinak, ceny uvedené na Webových stránkách neobsahují žádné daně, poplatky a odvody, státní ani místní, zejména daň z přidané hodnoty, daň z obratu a spotřební daň.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že je Poskytovatel přesvědčen s ohledem na umístění sídla vlastního, sídla Zákazníka a další okolnosti, že tak na základě platných právních předpisů musí učinit, zatíží cenu příslušnými daněmi, a zavazuje se je uhradit spolu s cenou za Služby.

Zákazník je povinen na základě platných právních předpisů hradit veškeré daně, poplatky a odvody spojené s poskytováním Služeb Peoplix s výjimkou daně z příjmu na straně Poskytovatele.

 1. Přístup a používání Webových stránek

4.1. Webové stránky

Uživatel může vstupovat a využívat Webové stránky pouze v souladu s těmito VOP.

4.2. Obsah Webových stránek

Uživatel Webových stránek je zodpovědný za posouzení správnosti, přesnosti, úplnosti, spolehlivosti a použitelnosti všech informací uvedených na Webových stránkách.

Výhradně Uživatel nese odpovědnost za využití a implementaci informací uvedených na Webových stránkách a za případné důsledky.

4.3. Zakázané používání

Uživatel Webových stránek nesmí činit, ani se o to pokoušet, kopírovat, duplikovat, dekompilovat, dekódovat, dešifrovat, extrahovat, měnit, spojovat a překládat jakoukoliv část Webových stránek, a to včetně jejich obsahu.

4.4. Změny obsahu

Poskytovatel může měnit obsah, vzhled a funkce Webových stránek kdykoliv bez předchozího upozornění.

4.5. Dočasné omezení Webových stránek

Poskytovatel může dočasně omezit nebo zastavit přístup na Webové stránky na základě svého rozhodnutí včetně omezení nebo zastavení za účelem údržby a rozvoje Webových stránek.

 1. Data

5.1. Práva k datům

Zákazník se zavazuje zajistit si veškerá práva k datům vkládaným do Peoplix prostřednictvím jeho Účtu, a to včetně práva vlastnictví, využití a postoupení třetí straně.

Zákazník poskytuje Poskytovateli trvale, neodvolatelně a bezplatně práva přístupu, zpracování, kopírování, šíření, exportu a zobrazování dat vkládaných do Peoplix prostřednictvím jeho Účtu v rozsahu odpovídajícím platným právním předpisům a v rozumné míře nezbytné pro:

 1. Poskytování, údržbu a zlepšování služeb Peoplix;
 2. Předcházení a odstraňování technických a bezpečnostních problémů;
 3. Vytváření anonymních a agregovaných dat pro účely porovnávání a marketingu;
 4. Jiné účely na základě výslovně uděleného písemného svolení Zákazníka.

Tato práva se týkají i anonymních a agregovaných dat odvozených z dat vkládaných do Peoplix prostřednictvím Účtu, jakož i záložních kopií těchto dat trvají i po ukončení využívání Služby Zákazníkem.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit data po uplynutí období, po které se zavázal umožnit Zákazníkovi přístup k těmto datům.

5.2. Ochrana dat

Poskytovatel se zavazuje uchovávat a zpracovávat data s ohledem na obvyklé bezpečnostní standardy a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.[OV2]

Poskytovatel se zavazuje využívat technických, organizačních a administrativních opatření, procesů a postupů s cílem zajistit bezpečnost, ochranu, důvěrnost, anonymitu a dostupnost dat.

Zákazník bere na vědomí, že sdílení a zasílání dat prostřednictvím internetu představuje určité riziko neoprávněného přístupu, ztráty a poškození dat a využíváním Peoplix toto riziko dobrovolně a vědomě podstupuje.

Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, Poskytovatel nezaručuje, že nemůže dojít k neoprávněnému přístupu a zneužití dat.

5.3. Umožnění přístupu k datům

Poskytovatel se zavazuje, aniž by obdržel předchozí písemné svolení ze strany Zákazníka, úmyslně neumožnit třetí straně přístup k datům vkládaným do Peoplix prostřednictvím Účtu.

Toto ustanovení neplatí v případě třetích stran poskytujících Poskytovateli Služby související s provozováním, rozvojem a údržbou Peoplix a Webových stránek.[OV3]  V takovém případě se Poskytovatel zavazuje zajistit, aby třetí strana využívala přiměřených technických, organizačních a administrativních opatření, procesů a postupů s cílem zajistit bezpečnost, ochranu, důvěrnost, anonymitu a dostupnost dat.

Bez ohledu na výše uvedené, Poskytovatel může umožnit přístup k datům třetí straně, pokud to vyžadují platné právní předpisy, rozhodnutí soudu, orgány veřejné moci nebo příslušné správní orgány. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje o takové skutečnosti informovat Zákazníka neprodleně poté, co se o takové povinnosti dozvěděl, pokud tomu nebrání platné právní předpisy, rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci  nebo příslušného správního orgánu. Poskytovatel se dále zavazuje v takovém případě poskytnout Zákazníkovi na jeho žádost a v rozumné míře pomoc chránit svoje zájmy, a to jako placenou službu a pouze v případě, pokud tomu nebrání platné právní předpisy, rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci nebo příslušného správního orgánu.

5.4. Data z provozu Peoplix a Webových stránek

Zákazník si je vědom a souhlasí, že nemá žádná práva k telemetrickým datům a datům týkajících se přístupu a způsobu využití Webových stránek a Peoplix.

Výhradním vlastníkem takových dat je Poskytovatel v rozsahu odpovídajícím platným právním předpisům.

5.5. Osobní údaje

 1. Zákazník může v rámci poskytování služeb Peoplix vkládat do Peoplix osobní údaje. V takovém případě se zavazuje tak činit způsobem a v rozsahu, ke kterému má oprávnění a takové oprávnění si zajistit.

Využíváním Peoplix Zákazník zmocňuje Poskytovatele k ukládání a zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří využívají Peoplix prostřednictvím jeho Účtu, v rozsahu nezbytném pro využívání Služby.

Poskytovatel se zavazuje uchovávat a zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů[OV4]  a platnými právními předpisy.

Zákazník je povinen získávat a zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu se všemi platnými právními předpisy a v rozsahu, který odpovídá danému účelu.

Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o skutečnostech, které by mohly založit porušení povinnosti Poskytovatele jako správce nebo zpracovatele osobních údajů, těmto skutečnostem bude předcházet a bude respektovat doporučení Poskytovatele ohledně zpracování osobních údajů.

Jestliže v souvislosti s neplněním povinností Zákazníka týkajících se zpracování, uchování a ochrany osobních údajů, které vyplývají z platných právních předpisů nebo těchto VOP, vznikne Poskytovateli škoda, je Zákazník povinen ji Poskytovateli nahradit v plné výši. Vzniklou škodou se pro tyto účely rozumí mimo jiné:

 1. Škoda vzniklá třetím stranám, pokud na ni mají právo na základě platných právních předpisů nebo z rozhodnutí soudu nebo úřadu, který takové rozhodnutí může učinit;
 2. Pokuty z důvodu porušení povinností při zpracování, uchování a ochraně osobních údajů uložené soudem nebo úřadem, který takovou pokutu může uložit.

5.6. Důvěrnost informací

Odpovědi Uživatelů na otázky dotazníků, komentáře, návrhy a doporučení jsou důvěrné a anonymní s výjimkou případů, kdy Uživatel uvede, že tomu tak nemá být ve vztahu k danému obsahu.

Zákazník si je vědom a souhlasí, že jeho právo nakládat s daty i právo Poskytovatele data zpracovávat, zobrazovat a předávat je Zákazníkovi je omezeno pravidly důvěrnosti a anonymity určenými Poskytovatelem, případně rozhodnutím Uživatele vzhledem k jím vkládaným datům.

Za důvěrné jsou považovány všechny informace, které nejsou veřejně dostupné a jsou prohlášeny za důvěrné nebo citlivé, zejména informace vkládané uživateli v rámci poskytování služeb Peoplix.

Za důvěrné nejsou považovány informace, které:

 1. Jsou veřejně dostupné nebo se stanou veřejně dostupnými později, aniž by došlo k porušení těchto VOP nebo platných právních předpisů;
 2. Jsou dříve známy přijímající straně nebo jejím zaměstnancům;
 3. Jsou získané přijímající stranou nebo jejími zaměstnanci způsobem neodporujícím platným právním předpisům.

5.7. Využívání a sdělování důvěrných informací

Zákazník i Poskytovatel se zavazují, že získaných důvěrných informací budou využívat výhradně za účelem využití svých práv a plnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP.

Přijímající strana se zavazuje, že získané informace bude chránit se stejnou péčí a stejným způsobem a v každé situaci, jako chrání vlastní důvěrné informace.

Přijímající strana se zavazuje nesdělovat, a to ani přímo, ani nepřímo, získané důvěrné informace třetí straně, s výjimkou oprávnění Poskytovatele sdělovat získané důvěrné informace poskytovatelům služeb souvisejících s provozováním, rozvojem a údržbou Peoplix a Webových stránek. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje zajistit, aby třetí strana využívala přiměřených technických, organizačních a administrativních opatření, procesů a postupů s cílem zajistit bezpečnost, ochranu, důvěrnost, anonymitu a dostupnost dat.

Bez ohledu na výše uvedené, Poskytovatel může umožnit přístup k datům třetí straně, pokud to vyžadují platné právní předpisy, rozhodnutí soudu, státní moci nebo obdobné autority. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje o takové skutečnosti Zákazníka neprodleně poté, co se o takové povinnosti dozvěděl, informovat, pokud tomu nebrání platné právní předpisy, rozhodnutí soudu, státní moci nebo obdobné autority. Poskytovatel se dále zavazuje v takovém případě poskytnout Zákazníkovi na jeho žádost a v rozumné míře pomoc chránit svoje zájmy, a to jako placenou službu a pouze v případě, pokud tomu nebrání platné právní předpisy, rozhodnutí soudu, státní moci nebo obdobné autority.

 1. Ochrana duševního vlastnictví

Poskytoval je výhradním vlastníkem autorských a dalších práv k duševnímu vlastnictví k obsahu, formě, grafickému zpracování, logu Peoplix a obchodní značce a technickému provedení Webových stránek a aplikace Peoplix s výjimkou dat vložených prostřednictvím Účtu.

Zákazník uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní nepřenosnou licenci ke Službě. Zákazník není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zákazník rovněž není oprávněný Službu pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele.

Na základě těchto VOP nemá zákazník žádná práva k duševnímu vlastnictví spojenému s Webovými stránkami a aplikací Peoplix.

Zákazník nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem Služby.

Veškeré podněty, náměty a návrhy poskytnuté Zákazníkem a uživateli Webových stránek a Peoplix s cílem zlepšit a rozvíjet služby Poskytovatele mohou být Poskytovatelem podle jeho uvážení využity. V takovém případě Zákazník zaručuje Poskytovateli trvalá, neomezená, neodvolatelná, přenositelná, bezplatná práva k využití bez nároku na jakoukoliv odměnu.

 1. Odmítnutí záruky

Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel přes veškerou snahu a péči nemůže zaručit nepřerušovaný a bezchybný provoz Webových stránek a Peoplix.

Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že Webové stránky a Peoplix jsou poskytovány na principu “as is” a “as available”, se všemi chybami a nedokonalostmi, pokud takové existují.

Poskytovatel nezaručuje využitelnost poskytovaných Služeb pro žádný určitý účel a nezaručuje, že využití Služeb bude mít jakýkoliv určitý účinek.  

 1. Omezení odpovědnosti

Jakákoliv celková odpovědnost Poskytovatele za škody vůči Zákazníkovi vyplývající z těchto VOP a dalších závazků Poskytovatele nemůže překročit částku zaplacenou Zákazníkem Poskytovateli za služby Peoplix v období 12 měsíců předcházejících poslední události zakládající právo zákazníka na kompenzaci ze strany Poskytovatele, a to bez ohledu na počet takových událostí.

Poskytovatel nenese v žádném případě jakoukoliv odpovědnost vůči Zákazníkovi na základě těchto VOP za případný ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti nebo jinou škodu s výjimkou škody úmyslně a záměrně způsobené.

Poskytovatel nenese v žádném případě jakoukoliv odpovědnost za činnost třetí strany, která by Zákazníkovi poskytovala služby související se službami Poskytovatele.

 1. Termíny

9.1. Doba účinnosti VOP

Tyto VOP nabývají účinnosti prvním dnem, kdy Zákazník nebo Uživatel poprvé vstoupí na Webové stránky nebo do Platformy Peopli a účinnost trvá neomezeně do té doby, dokud ji Poskytovatel nebo Zákazník v souladu s bodem 9.2. (Konec účinnosti) neukončí.

9.2. Konec účinnosti

Účinnost těchto VOP může být ukončena:

 1. Zákazníkem kdykoliv tím, že ukončí využívání Služeb Poskytovatele prostřednictvím svého Účtu nebo prostřednictvím zástupce Poskytovatele.
 2. Poskytovatelem kdykoliv v případě, že Zákazník poruší podstatným způsobem jakékoliv ustanovení těchto VOP. Jestliže je porušení odstranitelné, může Poskytovatel ukončit účinnost, pokud nedojde k odstranění během 15 dnů poté, co Poskytovatel na porušení Zákazníka upozornil.
 3. Poskytovatelem okamžitě v případě, kdy Zákazník neuhradí cenu za Službu ve stanoveném termínu.
 4. Poskytovatelem okamžitě v případě, že Zákazník využívá Účet FREE.
 5. Poskytovatelem ve lhůtě 30 po oznámení Zákazníkovi v případě, že Zákazník využívá Účet FIXi, ne však dříve, než budou ukončeny všechny Kampaně spuštěné před doručením oznámení.
 6. Poskytovatelem ve lhůtě 90 dní po oznámení Zákazníkovi v případě, že Zákazník využívá Účet FLEXi, ne však dříve, než skončí předplacené období nebo než budou ukončeny všechny Kampaně spuštěné před doručením oznámení, podle toho, která událost nastane později.

Následující ustanovení VOP zůstávají v platnosti neomezeně i po ukončení účinnosti těchto VOP: 2.5. (Zakázané používání), 2.8. (Nevhodné jednání uživatelů), 2.9. (Ochrana Poskytovatele), 5.1. (Práva k datům), 5.2. (Důvěrnost a anonymita), 5.3. (Ochrana dat), 5.4. (Umožnění přístupu k datům), 5.5. (Data z provozu Peoplix a Webových stránek), 5.6. (Osobní údaje), 5.7. (Důvěrnost informací), 5.8. (Využívání a sdělování důvěrných informací), 6. (Ochrana duševního vlastnictví), 7. (Odmítnutí záruky), 8. (Omezení odpovědnosti),  9. (Termíny), 10. (Obecné).

9.3. Náhrady a kompenzace

V případě ukončení účinnosti těchto VOP nenáleží Zákazníkovi žádná náhrada ani kompenzace, finanční nebo nefinanční.

 1. Obecné

10.1. Zveřejnění

Zákazník uděluje Poskytovateli právo veřejně použít jeho firmu a logo k propagačním a marketingovým účelům. Pokud si Zákazník přeje, může toto právo omezit písemným sdělením zaslaným na info@peoplix.com.

10.2. Příslušnost k právu

Tyto VOP se řídí výhradně platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

V případě sporu budou tyto řešeny u místně příslušného soudu v České republice.

10.3. Vyšší moc

S výjimkou případů, kdy tyto VOP stanoví jinak, Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv chybu, zpoždění, přerušení nebo omezení Služeb způsobené nepředvídatelnou nebo neodvratitelnou událostí. Mezi takové událostí mimo jiné patří elektronický útok třetí strany na zařízení Poskytovatele nebo třetí strany poskytující Poskytovateli Služby, živelná katastrofa, válečný konflikt, teroristický útok, požár, stávka nebo zásah státní moci.

10.4. Jiné dohody

Zákazník a Poskytovatel mohou písemně uzavřít dohodu, která mění některá ustanovení těchto VOP v jejich vzájemném vztahu.

10.5. Komunikace

Poskytovatel tímto informuje Zákazníka o skutečnosti, že jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat e-mailovou adresu uvedenou při registraci Účtu Zákazníka („Adresa“), kterou získal v souvislosti s poskytováním Služeb, za účelem nabídky obdobných služeb a rozesíláním informací (obchodních sdělení) o takových službách. Pro dosažení účelů uvedených výše může Poskytovatel pověřit zpracováním této Adresy Zákazníka a rozesílám obchodních sdělení další zpracovatele. Tyto osoby budou uvedeny na Webové stránce. Poskytovatel bude osobní údaje pro tento účel zpracovávat po dobu 5 let od jejich získání do okamžiku, kdy Zákazník požádá o výmaz osobních údajů, nebo odvolá svůj souhlas. Souhlas Zákazníka se zasílám obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník tímto bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Veškerá tato práva má Zákazník právo uplatnit u Poskytovatele na adrese info@peoplix.com. V případě, že se Zákazník domnívá, že dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, má také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Zákazník je povinen zajistit si oprávnění ke zpracování osobních údajů Uživatelů v souladu s platnými právními předpisy a jejich předání Poskytovateli, coby správci údajů Zákazník potvrzuje, že je k takovému předání oprávněn.

Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat na elektronické adrese (info@peoplix.com).

Zákazník může zasílat sdělení o odvolání svého souhlasu se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@peoplix.com.[OV5]  Sdělení jsou považována za doručená 24 hodin po jejich odeslání.

10.6. Následnictví

Závazky, práva a povinnosti z těchto VOP vyplývající přecházejí na právní nástupce  Poskytovatele a Zákazníka.

10.7. Neplatnost

Pokud by jakékoliv ustanovení těchto VOP bylo vzhledem k platným právním předpisům shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nemá to žádný vliv na platnost ostatních ustanovení, která zůstávají v platnosti v plné míře.

V takovém případě se strany zavazují řídit se náhradním ustanovením, které v maximální možné míře vzhledem k platným právním předpisům bude naplňovat záměr předmětného ustanovení.

10.8. Změny VOP

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto VOP kdykoliv a dle svého uvážení. Změna VOP bude provedena jejich uveřejněním na Webových stránkách a účinnosti nabývá dnem uveřejnění.

Jestliže Zákazník bude využívat služeb Peoplix po datu uveřejnění změny VOP, bude to považováno za souhlas s touto změnou.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupili v platnost 14.9.2017

Dotazy, přání, žádosti o DEMO …

11 + 8 =