Jak rozvíjet kulturu firmy? - Peoplix

Jak efektivně rozvíjet kulturu firmy?

Svět dnes již nepochybuje, že podmínkou úspěchu je správně nastavená firemní kultura.

Každý dobrý lídr dnes velmi dobře ví, že pokud jeho lidé nebudou aktivně podporovat vizi společnosti a samostatně jednat v souladu se zájmy zaměstnavatele, nastane brzy chvíle, kdy mu bude velmi úzko. Digitální éra, kterou nyní prožíváme, stále zrychluje veškeré dění kolem nás. Dramaticky tak zvyšuje potřebu flexibilní reakce na vývoj trhu.

Má-li být firma flexibilní, potřebuje angažované zaměstnance. Potřebuje lidi, kteří mají důvod aktivně hledat nové cesty, zajímají se o dění kolem sebe a kterým společný pracovní úspěch přináší uspokojení.

Výzkumy potvrzují, že klíčem k angažovanosti je poskytnout zaměstnanci prostor k využití jeho osobního potenciálu, jeho talentu a silných stránek. Je přirozenou potřebou člověka být prospěšný a využívat svoje schopnosti.

Výsledky rozsáhlých  výzkumů v organizacích i prostá životní zkušenost potvrzují, že s empatií a respektem se dojde mnohem dále, než by tomu bylo s pomocí tlaku. Jsme-li respektováni a je nám poskytnut prostor, můžeme ze sebe vydat to nejlepší. Když jsme zatlačeni do kouta, stresováni negativním prostředím, pak máme tendenci k pasivitě.

Vědecké pokusy s laboratorními krysami prokázaly, že pocit marnosti přináší stav totální rezignace. Krysy, které se vzdaly naděje, bezhlavě skáčou do válce plného vody a překvapivě hynou nikoliv utopením, ale na zástavu srdce.

Mnoho zaměstnanců cítí beznaděj z toho, že jejich názory nikoho nezajímají, že si jich nikdo neváží, že jsou jen kolečkem v soukolí bez možnosti cokoliv ovlivnit. Takový člověk odevzdává firmě jen absolutní minimum.

Jak vytvořit kulturu podporující angažovanost?

Když se firma rozhodne, že začne svou kulturu postupně proměňovat, není to rozhodně snadný projekt. Navíc neexistuje jediná všeobecně správná kultura vhodná pro každou společnost. Kam tedy směřovat, aby projekt přinesl očekávané výsledky?

Každá firma má jinou optimální kulturu

Různé organizace, podle toho, v jakém prostředí působí, jak tvrdá je v oboru konkurence, jak velkému riziku čelí, inklinují k jiným typům kultury. Někteří pro svou prosperitu potřebují pevné struktury, pro jiné je vhodné spíše neformální prostředí.

Odhalte DNA vaší firmy

Analýza firemního prostředí, chování lidí, jejich angažovanosti a vzájemných korelací odhalí principy, na nichž firma funguje. Je to vlastně DNA organizace zjištěné analýzou jejích vlastních dat. Ukáže optimální profil kultury a způsobu vedení lidí.

Kultura stojí na hodnotách

Změna firemní kultury spočívá ve změně hodnotového žebříčku. Některé hodnoty je potřeba nahradit jinými. Které hodnoty jsou teď pro lidi důležité a které odpovídají optimální kultuře firmy? Tyto informace získáte pomocí analýzy firemního prostředí.

Udejte směr

Orientace na zákazníka, výkon, kvalita, respekt, to jsou častá hesla popisující žádoucí kulturu firmy. Co ale znamenají ve skutečnosti? Aby to nebyla prázdná slova, musíme jim dát obsah. Odpovědí je popis, co se má proti změnit proti současnému stavu.

Buďte konkrétní

Kultura se projevuje v chování lidí. V jiné kultuře se lidé chovají jinak. Nechte lidi popsat, v čem se konkrétně u nich projevují hodnoty, které chcete posílit. Lidé tak pochopí, co se od nich očekává a budou schopni změnu uskutečnit.

Kouzlo zpětné vazby

Při jakékoliv změně se neobejdete bez pohledu do zrcadla. Kultura otevřené zpětné vazby usnadňuje dosažení změny. Jen díky zpětné vazbě člověk dokáže posoudit, nakolik se mu změna daří.

Věnovat pozornost firemní a týmové kultuře se dnes všeobecně považuje za důležitou oblast práce manažera. Nedostatek kvalitních kandidátů na volné pracovní pozice vyvolal boom pozornosti věnované pracovnímu prostředí. Vzniklo mnoho iniciativ zaměřených na “branding zaměstnavatele” a firmy hledají stále sofistikovanější cesty, jak k sobě přilákat talentované lidi s potenciálem.

Schopnost přilákat a udržet ty nejlepší pracovníky bezpochyby souvisí se správným nastavením kultury firmy. Je tedy na místě zodpovědně promyslet, jaká kultura a způsob vedení lidí je to pravé pro úspěch naší organizace i týmu.

Peoplix analyzuje angažovanost lidí v organizaci, ukáže, jak by měla vypadat optimální kultura firmy a styl vedení lidí a navrhne konkrétní kroky na firemní, týmové i individuální úrovni.

Chcete se dozvědět víc?

Na výsledcích reálných firem vám ukážeme možnosti využití Peoplix pro rozvoj vaší firmy.

Navrhněte prosím vhodný termín

Peoplix je produktem společnosti Versalis s.r.o., IČO 02030543